Flughafen, Mendig

Gesamtleistung 912 kWp
Modulhersteller Tianwei Solarfilms · Ningbo Ulica Solar
Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology AG
Module Dünnschicht, Polykristallin
Wechselrichter HF-Trafo-Wechselrichter,
Minizentralwechselrichter
Inbetriebnahme 11 / 2010