Edeka, Konz-Könen

Gesamtleistung 231 kWp
Modulhersteller Risen Energy
Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology AG
Module Polykristallin
Wechselrichter Tripower Minizentralwechselrichter
Inbetriebnahme 12 / 2011