BBK, Wasserliesch

Gesamtleistung 234 kWp
Modulhersteller Risen Energy
Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology AG
Module Polykristallin
Wechselrichter Tripower Minizentralwechselrichter
Inbetriebnahme 03 / 2012