Luxport, Mertert/Luxemburg

Gesamtleistung 485 kWp
Modulhersteller Jinko Solar
Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology AG
Module Polykristallin
Wechselrichter Tripower Minizentralwechselrichter
Inbetriebnahme 08 / 2011